Studentski zbor Medicinskog fakulteta Osijek je studentsko predstavničko tijelo organizirano na razini znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Zadaće studentskog zbora su:

 • predlaže Statut Studentskog zbora Fakulteta
 • bira studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće Fakulteta i druga tijela Fakulteta, te sudjeluje u radu i odlučivanju tih tijela u skladu s općim aktom Fakulteta
 • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije i trgovačka društva kojima je osnivač Fakultet
 • donosi plan i program rada Studentskog zbora Fakulteta
 • imenuje studentskog pravobranitelja
 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente Fakulteta
 • predlaže Fakultetskom vijeću Fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti
 • potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta
 • provodi izbor predstavnika studijskih godina sukladno Pravilniku o predstavnicima
  studijskih godina,
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta

Ustroj i sastav studentskog zbora

Studentski zbor Medicinskog fakulteta u Osijeku
Studentski zbor Fakulteta ima 9 članova i 9 zamjenika koje biraju studenti Fakulteta na neposrednim izborima na način i po postupku utvđenim posebnim Pravilnikom

Članovi i zamjenici Studentkog zbora fakulteta su članovi Skupštine Studentkog zbora Fakulteta.

Članovi mogu postati studenti integriranog, stručnog, preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija

Mandat članova Studentskog zbora Fakulteta traje dvije godine i može se jednom ponoviti

Tijela Studentskog zbora fakulteta su predsjednik Studentskog zbora Fakulteta, Skupština Studentskog zbora Fakulteta te vijeće predstavnika studijskih godina.

Fakultet ima Studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Skupština.

Također ima 3 stalna odbora u koja se mogu učlaniti i studenti koji nisu u Studentskom zboru:
Odbor za multimediju i javna glasila
Odbor za kulturu
Odbor za suradnju